Privacyverklaring


1. Algemeen

Aikido Dojo Oostende hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aikido Dojo Oostende houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemen Verordening Gegevensberscherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Als Aikido Dojo Oostende zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Aikido Dojo Oostende
Zetel: August Vermeylenstraat 71, 8400 Oostende
Emailadres : michel . vanherreweghe1@gmail.com
Telefoon : 0497/08.27.88

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Aikido Dojo Oostende verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

3. Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:


4. Wie verwerkt de gegevens?5. Verstreking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij(verwerker) voor:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijene (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn


Aikido Dojo Oostende bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Aikido Dojo oostende verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar (einde verzekering)

8. Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorishce maatregeln zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

9. Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoongegevens die wijn ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bewaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelfd of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring


Aikido Dojo Oostende kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurd op 26 april 2018.